Before2Buy - The Promo Website

Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.before2buy.be (de “Website”). Wanneer u zich inschrijft op de diensten van de Website accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en verbindt u zich ertoe die na te leven. De Website is ontwikkeld en wordt beheerd door N.V. DELFERRIERE, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.333.939 en gevestigd op het adres rue de l’Artisanat nr. 1 te 1400 Nijvel (België) (hierna de “Beheerder”, mail : info@before2buy.be).

2. Bijzondere voorwaarden en wijzigingen

Voor bepaalde delen van de Website of sommige diensten kunnen bijzondere gebruiksvoorwaarden gelden. Het gebruik van de Website veronderstelt dat u deze bijzondere voorwaarden, die betrekking hebben op de diensten waar u een beroep op doet, zonder enig voorbehoud accepteert. Deze bijzondere voorwaarden voor deze diensten hebben voorrang op de algemene voorwaarden. De onderhavige gebruiksvoorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. De Beheerder stelt alles in het werk om deze wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar te maken via de Website, waar deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden vanaf hun publicatie bindend zullen zijn voor elk gebruik van de Website en de erop beschikbare diensten.

3. Gebruik van de Website

U verbindt er zich toe de Website of de erop toegankelijke diensten te gebruiken:

“als goede huisvader”, overeenkomstig de onderhavige gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten en voorschriften, zonder de openbare orde te verstoren of de goede zeden te schenden; zonder nadeel te berokkenen aan de Website, de via de Website toegankelijke diensten of aan derden;

U bent volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik dat u van de Website maakt, met inbegrip van de beschermde gedeelten waarvoor een voorafgaande inschrijving vereist is, van alle inlichtingen die u via de Website verkrijgt en al dan vertrouwelijke inlichtingen die u via de Website mededeelt. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw computersystemen en communicatiemiddelen tegen eventuele typische internetrisico’s, zoals virussen. De beheerder is niet verantwoordelijke voor het verlies van uw betreffende gegevens.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, illustraties, foto’s, films, logo’s, merken, gegevens, databanken, software, benamingen, namen van ondernemingen en domeinnamen en andere samenstellende elementen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet alleen, het copyright en de naburige rechten, de rechten op merken of andere industriële merken en het sui generis recht) en zij de uitsluitende eigendom van MAGHREB DEVELOPMENT of van derden. Deze elementen mogen niet worden gereproduceerd, gewijzigd, gedeeld, openbaar worden gemaakt, verkocht of overgedragen en zij mogen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord niet op een of andere wijze worden geëxploiteerd.

5. Verantwoordelijkheid van de beheerder

Ondanks de grootste zorg die is besteed aan het ontwerp van de Website en de content (de “Inlichtingen”) is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit, precisie of gelijkwaardigheid van de inlichtingen. De beheerder plaatst zonder enige verbintenis de inlichtingen ter beschikking op de website. De inlichtingen worden dus ook geleverd en weergegeven zonder enige garantie wat betreft juistheid of volledigheid. De gebruiker van de Website dient de inlichtingen zelf te verifiëren, te controleren en zich voorafgaand in te lichten bij de derden die deze inlichtingen hebben aangeleverd (zoals de producenten of distributeurs van de aangeboden producten of diensten) indien hij deze inlichtingen op om het even welke manier wenst te gebruiken, met name om iets aan te kopen. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten in de inlichtingen, noch voor het feit dat de op de Website aangekondigde producten of diensten al dan niet beschikbaar zijn, noch voor het feit of de reductiebonnen of andere gepubliceerde promoties geldig, correct of van toepassing zijn.

De Website wordt op eigen verantwoordelijkheid geraadpleegd en/of gebruikt. De beheerder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door de onderbreking en/of het stopzetten van de Website of de erop aangeboden diensten.

De Website kan hyperlinks bevatten die de gebruiker naar websites leiden die niet door de beheerder worden geëxploiteerd. Deze is niet verantwoordelijk voor deze websites noch voor de erin opgenomen inlichtingen en kan bijgevolg geen enkele garantie geven wat betreft de content en/of de presentatie van deze websites. De beheerder is bijgevolg niet aansprakelijk voor de gevolgschade, occasionele schade of directe of indirecte schade die veroorzaakt is door hun gebruik of door de link ermee.

De beheerder kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de immateriële of indirecte schade, gevolg- of financiële schade.

Als de beheerder evenwel aansprakelijk zou worden gesteld, zal het bedrag van de som waarvoor de beheerder aansprakelijk wordt gehouden, in de door de toepasselijke wet toegelaten mate, beperkt zijn tot 100 euro per schadegeval.

De hiervoor vermelde beperkingen of gevallen van uitsluiting van aansprakelijkheid gelden in zoverre dit door de wet is toegelaten en zijn van toepassing ondanks de aansprakelijkheidsregeling, met inbegrip van, maar niet daartoe beperkt, contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, aansprakelijkheid buiten schuld en aansprakelijkheid in geval van verborgen gebreken en behalve in geval van fraude of ingeval van opzettelijke fout van de beheerder.

6. Wachtwoord en beveiligde gedeelten van de Website

Er is een wachtwoord vereist om naar sommige gedeelten van de Website te gaan. Het is ten strengste verboden om zonder wachtwoord naar deze gedeelten van de Website te gaan. Indien u een dergelijk wachtwoord heeft gekregen, is deze vertrouwelijk en moet het geheim worden gehouden. U dient de beheerders er onmiddellijk van op de hoogte te stellen als iemand anders uw wachtwoord bemachtigd heeft of indien u het wachtwoord van iemand anders dan de beheerder heeft ontvangen. Elk gebruik dat u van onze diensten maakt nadat u zich geldig met uw wachtwoord heeft geïdentificeerd, wordt beschouwd als zijnde door u uitgevoerd. Als de beheerder van oordeel is dat de veiligheid van de Website in gevaar wordt gebracht, kan hij uw toegangsaccount tot de beveiligde gedeelten van de Website opheffen.

7. Inbreuk op de gebruiksvoorwaarden of bijzondere voorwaarden

Onverminderd het recht van de beheerder om de toegang tot de Website of tot bepaalde diensten, met inbegrip van de beveiligde zones, te beperken, verbindt u zich ertoe om de beheerder of iedere andere partij te vrijwaren tegen en te vergoeden voor alle directe of indirecte schade die zij als gevolg van uw daden of uw nalatigheid, en met name in geval van inbreuk op de onderhavige gebruiksvoorwaarden of eventueel van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden, zouden kunnen lijden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

De gebruiksvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden zullen worden vastgesteld en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Voor geschillen met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

9. Persoonsgegevens

De beheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van de inlichtingen van persoonlijke aard die via deze Website worden verzameld. Wij vermelden hierna welke gegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken.

9.1. Persoonsgegevens ons bezorgd bij inschrijving

U kunt de Website bezoeken en de informatie erop raadplegen zonder dat u uw persoonsgegevens hoeft in te voeren.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle aangeboden diensten en functies van de Website dient u zich evenwel in te schrijven. De persoonsgegevens die u naar aanleiding daarvan invoert, worden in de databank van de beheerder bewaard. Door uw inschrijving geeft u de beheerder toestemming om uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement, te verzamelen en te gebruiken.

9.2. Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn informatieve bestanden die zich bij uw bezoek aan de website direct op de harde schijf van uw computer installeren. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, o.a. dankzij het noteren van de voorkeuren van de gebruikers.

Door een aangepaste configuratie van uw explorer kunt u de automatische installatie van cookies beperken. Nadere informatie over de werking van uw explorer vindt u in de instructies van uw hulpscherm. Cookies weigeren kan invloed hebben op de werking van bepaalde websites.

9.3. Automatisch verzamelen van andere dan persoonsgegevens

De beheerder kan anonieme of andere dan persoonsgegevens verzamelen, als het type van explorer of het IP-adres, het gebruikte besturingssysteem of de domeinnaam van de website via welke u op de website bent gekomen of die hebt verlaten.

9.4. Gebruik van de gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt in het kader van het klantenbeheer, de automatische profilering van de gebruikers en marktonderzoeken evenals om u te informeren over acties met betrekking tot de website.

Voor het gebruik van uw gegevens voor zuivere marketingdoeleinden die niets te maken hebben met de website, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist en het staat u vrij die te geven of te weigeren.

9.5. Uw rechten

U heeft het recht tot inzage van uw geregistreerde gegevens en om die eventueel te corrigeren. Om dit recht te laten gelden, neemt u contact op met de beheerder op het hierboven vermelde adres.

U heeft tevens het recht u zonder enig motief te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden. Hiertoe dient u te klikken op de uitschrijflink onder elke elektronische communicatie.